2005.01.21 - Praise & Worship at Church - cklester